Noord-Nederland speelt eerste viool tijdens Symphony of Soils 

Een vitale bodem is cruciaal voor onze toekomst. De bodem vormt de basis voor het verbouwen van gewassen en zorgt dat biodiversiteit kan floreren. Het slaat water op, legt CO2 vast en het heeft een zelfreinigend vermogen. De bodem staat daarmee aan de basis van het circulaire gedachtegoed. Om de bodem de aandacht te geven die het verdient en een gezondere bodem te realiseren, organiseren het Kennisconsortium Bodem en de stichting Symphony of Soils op donderdag 11 oktober 2018 het symposium Symphony of Soils. Het symposium vindt plaats op het Ecomunitypark in Oosterwolde en heeft de focus op Noord-Nederland. Eén van de meest productieve landbouwregio’s in de wereld.

Intensieve landbouw, het gebruik van zware landbouwmachines en het veronachtzamen van de relatie tussen grondsoort en gewas, put de bodem uit. Dat heeft zijn keerzijde voor milieu, mens en dier. Er ligt een grote uitdaging om het bodembeheer economisch, maar ook ecologisch weer ‘gezond’ te maken. Dit vraagt om samenwerken en een integrale aanpak en daarvoor is een krachtenbundeling van landbouw, onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden noodzakelijk. Noord-Nederland wil hierin een voorbeeldrol vervullen en zich ontwikkelen naar een regio waar de bodem leidend is en agrariërs werken volgens de laatste inzichten en kennis van de bodem. Hiertoe is in oktober 2016 o.a. het Kennisconsortium Bodem opgericht.

Om de urgentie van bodemvitaliteit onder de aandacht te brengen, alle betrokken in beweging te krijgen en hen de meest recente inzichten aan te reiken, organiseren het Kennisconsortium Bodem en de stichting Symphony of Soils, op donderdag 11 oktober 2018 het gelijknamige symposium: Symphony of Soils. Een inspirerend symposium over bodemvitaliteit, waarin elkaar ontmoeten en kennisdelen centraal staan, en dat aanzet tot handelen. Het programma zal bestaan uit lezingen, workshops, praktijksessies in het veld, muziek en (h)eerlijk eten van een gezonde bodem. Het symposium is bedoeld voor boeren, bestuurders en medewerkers van bedrijven in de voedselketen, beleidsmakers en politici, studenten, docenten en wetenschappers, natuur-  en belangenorganisaties, NGO’s, geïnteresseerde burgers en consumenten, kortom: voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de transitie naar een vitale bodem.

Het Kennisconsortium Bodem is een samenwerkingsverband tussen Van Hall Larenstein, het Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, het Louis Bolk Instituut, van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf. Het kennisconsortium doet onderzoek naar bodemtypen in Nederland en heeft de ambitie om over vijf jaar aan te tonen dat de transitie naar een gezonde bodem realiseerbaar is én samengaat met een gezond businessmodel voor de agrosector.

De stichting Symphony of Soils is opgericht in 2015, het jaar van de bodem van de Verenigde Naties. De stichting stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en de relatie tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens duidelijk te maken.